เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สํานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พันธกิจ : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการการส่งเสริม กำกับ และดูแลการศึกษาเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเอกชน
Slider
        สำหรับบุคคลทั่วไปต้องการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถตรวจสอบได้จาก "ค้นหารายชื่อโรงเรียน" ด้านขวามือ
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบงานสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ : psds@opec.go.th โทร.02-282-1503
ข่าวประชาสัมพันธ์
© สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน